Ścieki

WYNIKI POMIARÓW JAKOŚCI ŚCIEKÓW WPROWADZANYCH
DO ROWU GROTNICKIEGO

Data wykonania pomiaru i poboru próbek: 14.06.2017
Numer kolejny pomiarów i poboru próbek w danym roku: 6/2017
Wielokrotność rozcieńczenia (dotyczy ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe, jeśli podlegają rozcieńczeniu innymi ściekami): nie dotyczy
Wyniki pomiarów i analiz:

Lp.

Badany parametr stanu lub składu ścieków

Wynik pomiaru

Nazwa

Metoda pomiaru

Jednostka miary

Rodzaj próby

Wartość

Dopływ

Odpływ

(komora pomiarowa)

1.

ChZTCr

PN-ISO 15705:2005 A

mg/l

średnia dobowa

1397

68,95

2.

BZT5

PN-EN 1899-1:2002 A

 

mgO2/l

średnia dobowa

660

10,63

3.

Zawiesiny ogólne

PN-EN872:2007 + Ap1:2007 A

mg/l

średnia dobowa

522

21,2

4.

Azot ogólny

PB-08, wyd. 03
z dn. 29.07.2010 A

 

mg/l

średnia dobowa

146

22,85

5.

Fosfor ogólny

PB-04, wyd. 04
z dn. 02.11.2010 A

mg/l

średnia dobowa

15,8

0,704

6.

Odczyn

PN-EN ISO 10523:2012 A

pH

średnia dobowa

7,3

7,6

Sprawdź najnowsze wiadomości

Więcej aktualności