Ścieki

WYNIKI POMIARÓW JAKOŚCI ŚCIEKÓW WPROWADZANYCH
DO ROWU GROTNICKIEGO

Data wykonania pomiaru i poboru próbek: 08.12.2021
Numer kolejny pomiarów i poboru próbek w danym roku: 12/2021
Wielokrotność rozcieńczenia (dotyczy ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe, jeśli podlegają rozcieńczeniu innymi ściekami): nie dotyczy
Wyniki pomiarów i analiz:

 

Lp.

Badany parametr stanu lub składu ścieków

Wynik pomiaru

Nazwa

Metoda pomiaru

Jednostka miary

Rodzaj próby

Wartość

Dopływ

Odpływ

(komora pomiarowa)

1.

ChZTCr

PN-ISO 15705:2005 ARP

mg/l

średnia dobowa

912

27,1

2.

BZT5

PN-EN 1899-1:2002 ARP

mgO2/l

średnia dobowa

431

5,72

3.

Zawiesiny ogólne

PN-EN872:2007 + Ap1:2007 ARP

mg/l

średnia dobowa

326

16,6

4.

Azot ogólny

PB-03/F, wyd. 1
z dn. 10.09.08 ARP

 

mg/l

średnia dobowa

165

7,18

5.

Fosfor ogólny

PN-EN ISO 6878:2006+Ap2:2010 pkt 7 ARP

mg/l

średnia dobowa

15,1

0,746

6.

pH

PN-EN ISO 10523:2012

   

7,9

7,4

 

 

 

 

Sprawdź najnowsze wiadomości

Więcej aktualności