Ścieki

WYNIKI POMIARÓW JAKOŚCI ŚCIEKÓW WPROWADZANYCH
DO ROWU GROTNICKIEGO

Data wykonania pomiaru i poboru próbek: 15.01.2020
Numer kolejny pomiarów i poboru próbek w danym roku: 1/2020
Wielokrotność rozcieńczenia (dotyczy ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe, jeśli podlegają rozcieńczeniu innymi ściekami): nie dotyczy
Wyniki pomiarów i analiz:

 

Lp.

Badany parametr stanu lub składu ścieków

Wynik pomiaru

Nazwa

Metoda pomiaru

Jednostka miary

Rodzaj próby

Wartość

Dopływ

Odpływ

(komora pomiarowa)

1.

ChZTCr

PN-ISO 15705:2005 ARP

mg/l

średnia dobowa

1121

62,9

2.

BZT5

PN-EN 1899-1:2002 ARP

mgO2/l

średnia dobowa

506

5,74

3.

Zawiesiny ogólne

PN-EN872:2007 + Ap1:2007 ARP

mg/l

średnia dobowa

346

6,7

4.

Azot ogólny

PB-03/F, wyd. 1
z dn. 10.09.08 ARP

 

mg/l

średnia dobowa

122

20,2

5.

Fosfor ogólny

PN-EN ISO 6878:2006+Ap2:2010 pkt 7 ARP

mg/l

średnia dobowa

12,6

< 0,5

 

 

 

 

Sprawdź najnowsze wiadomości

Więcej aktualności