Opłaty za wodę

Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. we Włoszakowicach działając na podstawie art. 24 ust.9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzenia w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zmianami)

 

O G Ł A S Z A

taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
na terenie gminy Włoszakowice
na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1.

Budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, placówki usługowo-handlowe, zakłady przemysłowe i pozostali odbiorcy usługi

Cena za dostarczoną wodą

2,96

3,19

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

3,50

3,78

zł/odbiorcę/m-c

Wysokość stawki opłaty przyłączeniowej za odbiór przyłącza wodociągowego wynosi 120,00 zł netto. Do w/w opłaty przyłączeniowej dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

Sprawdź najnowsze wiadomości

Więcej aktualności