Opłaty za wodę

Na podstawie art. 24 e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późniejszymi zmianami) informuję, że dnia 11 sierpnia 2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu decyzją nr WR.RZT.70.288.2021 zatwierdziło nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Włoszakowice na okres 3 lat.

 Wysokość ceny i stawki opłaty za dostarczaną wodę w okresie od 8 września 2021r. do 7 września 2024r.  obowiązywania nowej taryfy:

Lp.

Taryfowa

grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena w okresie od 8 września 2021r. do 7 września 2022r. obowiązywania taryfy

Jednostka

miary

netto z VAT
0 1 2 3 4 5
1

ZWM

cena za dostarczoną wodę  3,37 3,64 zł/m3
opłata abonamentowa  4,00  4,32  zł/odb./m-c
2 ZWP cena za dostarczoną wodę  4,11  4,44 zł/m3
opłata abonamentowa 4,00 4,32 zł/odb./m-c

 

Lp.

Taryfowa

grupa

odbiorców


Wyszczególnienie


Cena w okresie od 8 września 2022r. do 7 września 2023r. obowiązywania taryfy

Jednostka miary

netto z VAT
0 1 2 3 4 5
1

 

ZWM

cena za dostarczoną wodę 3,63 3,92 zł/m3
opłata abonamentowa 4,00 4,32 zł/odb./m-c
2 ZWP cena za dostarczoną wodę 4,11 4,44 zł/m3
opłata abonamentowa 4,00 4,32 zł/odb./m-c

 

Lp.

Taryfowa

grupa

odbiorcówWyszczególnienie


Cena w okresie od 8 września 2023r. do 7 września 2024r. obowiązywania taryfy
Jednostka miary

netto z VAT
0 1 2 3 4 5

 

1


ZWM
cena za dostarczoną wodę 3,75 4,05 zł/m3
opłata abonamentowa 4,00 4,32 zł/odb./m-c
2 ZWP cena za dostarczoną wodę 4,11 4,44 zł/m3
opłata abonamentowa 4,00 4,32 zł/odb./m-c

 

L.p.

Taryfowa grupa

odbiorców usług

    

Charakterystyka taryfowej grupy

odbiorców usług

0 1   2
1. Zaopatrzenie w wodę (ZW)    
1.1

Budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, placówki usługowo-handlowe, zakłady przemysłowe i pozostali odbiorcy usługi

ZWM

  Odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia na cele socjalno-bytowe, na potrzeby produkcji i inne. Odbiorcy rozliczani za ilość zużytej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub o wskazania wodomierzy zainstalowanych w lokalach.
1.2

Instytucje użyteczności publicznej

ZWP

 

Odbiorcy wody pobranej z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wody zużytej do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe, wody zużytej do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

Odbiorcy rozliczani za ilość zużytej wody w oparciu o miesięczne tabelaryczne sprawozdania.

Sprawdź najnowsze wiadomości

Więcej aktualności