Rozbudowa oczyszczalni ścieków zakończona

We wrześniu bieżącego roku dobiegł końca kolejny z kontraktów budowlanych realizowanych przez gminę Włoszakowice w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 - „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach – Etap II”.        

W wyniku przeprowadzonych przez Wykonawcę – konsorcjum firm Lider: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol sp. z o.o., ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin, Partner: Biuro Inżynierskie Budzisz sp. z o.o., ul. Przyjaciół 21, 76-024 Konikowo robót budowlanych, których wartość zgodnie z ofertą przetargową wyniosła 5 409 540,00 zł brutto zrealizowano:

 1. Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlano – wykonawczego wraz z decyzją pozwolenia na budowę,
 2. Wymianę  2 szt. pomp zatapialnych wraz z adaptacją instalacji tłocznej w pompowni głównej P1,
 3. Budowę dwóch dodatkowych żelbetowych reaktorów biologicznych SBR (SBR3, SBR4),
 4. Wyposażenie nowych reaktorów SBR3 i SBR4 w urządzenia i instalacje technologiczne: mieszadła – 2 kpl, pompy osadu nadmiernego wraz z instalacją tłoczną – 2 kpl, dekantery ścieków oczyszczonych wraz z instalacją ścieków oczyszczonych oraz instalacją sprężonego powietrza dla dekanterów – 2 kpl, ruszty napowietrzające wraz z instalacją sprężonego powietrza – 2 kpl, sondy poziomu – 2 kpl, sondy stężenia suchej masy osadu – 2 kpl, sondy tlenu rozpuszczonego – 2 kpl, instalację dozowania PAX-u wraz z pompami PAX – 2 kpl,
 5. Montaż pomp i instalacji tłocznej w istniejącej komorze retencyjnej ścieków surowych KR na potrzeby tłoczenia ścieków surowych do nowych reaktorów biologicznych SBR3 i SBR4 – 2 kpl,
 6. Wykonanie nowych sieci zewnętrznych,
 7. Montaż dmuchaw wraz z instalacją sprężonego powietrza w stacji dmuchaw na potrzeby napowietrzania ścieków w reaktorach biologicznych SBR3 i SBR4 – 2 kpl,
 8. Modernizację stacji odwadniania osadu w zakresie: wymiany prasy do odwadniania osadu – 1 kpl, adaptacja istniejącego układu instalacji technologicznej na potrzeby nowej prasy –
  1 kpl, adaptacja istniejącego układu transportu i higienizacji osadu na potrzeby nowej prasy – 1 kpl, roboty budowlane – rozbudowa pomieszczenia prasy na potrzeby nowej instalacji odwadniania osadu,
 9. Wykonanie nowych sieci elektrycznych i instalacji AKPiA – 1 kpl,
 10. Wykonanie nowej rozdzielnicy technologicznej dla projektowanych urządzeń wraz
  z podłączeniem do istniejącej rozdzielnicy – 1 kpl,
 11. Wymianę istniejącej stacji transformatorowej 160 kVA na nową z transformatorem 250 kVA w układzie pomiarowym po średnim napięciu – 1 kpl,
 12. Wymianę agregatu prądotwórczego wraz z instalacją elektryczną i fundamentem – 1 kpl.,
 13. Oprogramowanie oraz wpięcie do istniejącego systemu sterowania i wizualizacji –1 kpl,
 14. Budowę wiaty na osad umożliwiająca magazynowanie odwodnionego osadu przez 15 dni,
 15. Roboty drogowe w tym rozbiórkę, odtworzenie i budowę dróg komunikacyjnych na oczyszczalni – 1 kpl,
 16. Zagospodarowanie terenu: zieleń, ogrodzenie, naprawa płyty betonowej SZŚD,
 17. Rozruch technologiczny.

 

Na podstawie wykonanego zakresu robót i zgłoszenia inwestora o ich zakończeniu, decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lesznie z dnia 10 września 2019 roku obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie.

Zgodnie z decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie eksploatatorowi oczyszczalni ścieków – Gminnemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. udzielono pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z przebudowanej oczyszczalni ścieków w Grotnikach do urządzenia wodnego – Rowu Grotnickiego w ilości średniodobowej do 1 800,00 m3/dobę tj. 657 000 m3/rok.

Sprawdź najnowsze wiadomości

Więcej aktualności