https://www.high-endrolex.com/44

https://www.high-endrolex.com/44

Rozpoczęto realizację ważnego projektu wodociągowo - kanalizacyjnego

Rozpoczęto realizację ważnego projektu wodociągowo - kanalizacyjnego

W czwartym kwartale 2023 roku rozpoczęto realizację dużego zadania inwestycyjnego z zakresu gospodarki wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy Włoszakowice pn.:

"Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boguszynie, modernizacja stacji uzdatniania wody w Boguszynie i Dominicach wraz z wymianą sieci wodociągowej i budową zbiornika retencyjnego wód opadowych w Jezierzycach Kościelnych"

Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest przedsiębiorstwo BUDO INSTAL Paweł Kaczmarek z siedzibą w Lesznie.

Gmina Włoszakowice na realizację w/w przedsięwzięcia otrzymała dofinanowanie ze środków UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii", operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa".

Zakres inwestycji obejmuje między innymi:

  • opracowanie projektów budowlanych i technicznych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pozostałej dokumentacji projektowej niezbędnej do zrealizowania zadania,
  • wymiana sieci wodociągowej w Jezierzycach Kościelnych,
  • modernizacja stacji uzdatniania wody w Boguszynie,
  • budowa zbiornika wody pitnej na stacji uzdatniania wody w Dominicach,
  • budowa zbiornika wód opadowych w Jezierzycach Kościelnych,
  • budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków w miejscowości Boguszyn,
  • wykonanie prac związanych z utwardzeniem terenu, zjazdami, chodnikami, oświetleniem, ogrodzeniem i zabezpieczeniem terenu.

Aktualnie firma Budo-Instal prowadzi roboty budowlane związane z wymianą sieci wodociągowej w Jezierzycach Kościelnych na ulicach Leśnej, Leszczyńskiej i Rolnej oraz modernizacją stacji uzdatniania wody w Boguszynie (remont studni głębinowej).

Jednocześnie trwają prace dotyczące opracowania dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Boguszynie i ściekowego kolektora przesyłowego Boguszyn - Bukówiec Górny.

Wartość projektu obejmującego kontrakt wykonawczy i kontrakt na wielobranżowy nadzór inwestorski opiewa na kwotę 11 844 531,00 zł.

Wartość dofinansowania przedsięwzięcia z PROW na lata 2014-2020 wynosi 5 000 000,00 zł.

Termin zakończenia całego zakresu zadania wyznaczono do dnia 23 marca 2025 roku.

Sprawdź najnowsze wiadomości

Więcej aktualności

https://www.high-endrolex.com/44