Raport z realizacji projektu POIiŚ

Sprawozdanie z realizacji projektu POIiŚ
pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej
Aglomeracji Włoszakowice – Etap I”

1.    Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dłużynie wraz z modernizacją sieci wodociągowej na ul. Leszczyńskiej i ul. Ogrodowej oraz wodociągowej stacji pompowej we Włoszakowicach

Roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Dłużynie zostały oficjalnie zakończone w lutym bieżącego roku. W ramach tego podzadania wybudowano:

1)      Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC o średnicy 200 mm – 3 991,52 m,

2)      Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC o średnicy 160 mm – 963,49 m,

3)      Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE o średnicy 90 mm – 1 073,35 m,

4)      Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE o średnicy 63 mm – 162,83 m,

5)      Sieciowe pompownie ścieków – 2 szt.,

6)      Przydomowe pompownie ścieków – 3 szt.,

7)      Betonowe studnie kanalizacji sanitarnej o średnicy 1200 mm – 6 szt.,

8)      Betonowe studnie kanalizacji sanitarnej o średnicy 1000 mm – 43 szt.,

9)      Tworzywowe studnie kanalizacji sanitarnej o średnicy 425 mm – 140 szt.,

10)  Tworzywowe studnie kanalizacji sanitarnej o średnicy 315 mm – 139 szt.,

11)  Przyłącza kanalizacji sanitarnej – 127 szt.

W marcu bieżącego roku, właściciele nieruchomości zlokalizowanych w miejscowości Dłużyna otrzymali pisemne powiadomienia o możliwości rozpoczęcia procesu przyłączania tychże nieruchomości do wybudowanej sieci. Na dzień 16 kwietnia 2018 roku z możliwości tej skorzystało 25 właścicieli.

Podobnie jak sieć kanalizacji sanitarnej w lutym 2018 roku odebrano wszystkie roboty budowlane związane z modernizacją i budową sieci wodociągowej w ul. Leszczyńskiej i Ogrodowej oraz modernizacją Stacji Uzdatniania Wody we Włoszakowicach. W ramach przedmiotowego podzadania wykonano:

1)      Sieć wodociągową PE o średnicy 225 mm – 199,68 m,

2)      Sieć wodociągową PE o średnicy 160 mm – 818,77 m,

3)      Sieć wodociągową PE o średnicy 110 mm – 244,74 m,

4)      Sieć wodociągową PE o średnicy 90 mm – 16,86 m,

5)      Sieć wodociągową PE o średnicy 63 mm – 73,1 m,

6)      Sieć wodociągową PE o średnicy 32 mm – 1,42 m,

7)      Montaż zestawu pompowego na Stacji Uzdatniania Wody – 1 szt.

Do nowo wybudowanej i zmodernizowanej sieci wodociągowej odrębnym procesem budowlanym, Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. dokonuje przyłączeń nieruchomości. Według stanu na dzień 16 kwietnia 2018 roku z 31 szt. przyłączy zaplanowanych do wykonania, do realizacji pozostały jeszcze 4 szt. (planowany termin zakończenia robót
w  zakresie wymiany przyłączy to 30 kwietnia 2018 roku).

2.    Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej w Sądzi i Krzycku Wielkim

Umowa z Wykonawcą – firmą BUDO INSTAL Paweł Kaczmarek z siedzibą w Lesznie podpisano 28 kwietnia 2017 roku. Na dzień 6 kwietnia 2018 roku (częściowy odbiór robót budowlanych) wybudowano łącznie ok. 3 900 m sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Przerackiego, Leśnej, Adamowo, Gołanickiej, Spokojnej, Górnego, Os. 700-Lecia, Szkolnej. Aktualnie trwają prace w ciągu ulicy Szkolnej, a zgodnie z zapewnieniami Wykonawcy w najbliższym czasie rozpoczną się roboty budowlane w ul. Górnego (kontynuacja), Mórkowskiej i Krzyckiego.

W dniu 21 marca 2018 roku, Gmina Włoszakowice skierowała do Wykonawcy oficjalne pismo, w którego treści sygnalizuje głębokie zaniepokojenie sposobem prowadzenia prac w zakresie zaangażowanych na placu budowy zasobów technicznych i ludzkich w stosunku do przedmiaru zaplanowanych do wykonania robót oraz niedotrzymywania ustaleń zawartych w protokołach rad budowy. Sprawa ta będzie przez Zamawiającego monitorowana na bieżąco, zgodnie bowiem z zapewnieniami Wykonawcy w najbliższym okresie pojawią się na terenie budowy dodatkowe ekipy robotnicze (podwykonawcy).

3.    Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boszkowie-Letnisku, Boszkowie, Dominicach i Ujazdowie

Umowę z Wykonawcą – Konsorcjum firm Lider: LU-MAX Łukasz Masłowski ul. Święciechowska 158, 64-100 Leszno, Partner: Przedsiębiorstwo-Transportowo-Spedycyjno-Handlowe „PRA-MAS” Sp. z o.o. ul. Święciechowska 158, 64-100 Leszno podpisano 8 stycznia 2018 roku. Na dzień 13 kwietnia 2018 roku (termin częściowego odbioru robót) wybudowano łącznie 971,33 m sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Podgórnej i Wiśniowej w Boszkowie-Letnisku oraz w Ujazdowie. Aktualnie rozpoczęto roboty budowlane na ul. Wiosennej w Boszkowie-Letnisku, a w najbliższym terminie rozpoczną się na ul. Wiśniowej (kontynuacja), Słonecznej i Wiatracznej.

4.    Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach – Etap II

Umowę z Wykonawcą – Konsorcjum firm Lider: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol sp. z o.o., ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin, Partner: Biuro Inżynierskie Budzisz sp. z o.o., ul. Przyjaciół 21, 76-024 Konikowo podpisano 21 listopada 2017 roku. Przedmiotowe zadanie jest realizowane w systemie zaprojektuj – wybuduj. Na dzień 16 kwietnia 2018 roku Wykonawca wykonał i przedłożył Zamawiającemu do akceptacji koncepcję rozbudowy i modernizacji obiektu, opracował i również przedłożył Zamawiającemu do akceptacji projekt budowlany przedsięwzięcia, uzyskał w imieniu Zamawiającego decyzję o lokalizacji celu publicznego, a na etapie opracowania jest operat wodnoprawny oraz wniosek o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne. W najbliższym terminie Wykonawca złoży w imieniu Zamawiającego wniosek o wydanie decyzji pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Lesznie. Zgodnie z harmonogramem roboty budowlane mają się rozpocząć w lipcu 2018 roku.

Równolegle do procesu budowlanego trwa bez zakłóceń realizacja usług polegających na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego (projektowego) oraz nadzoru archeologicznego.

Przypomnieć należy, że nad prawidłową realizacją projektu kontrolę sprawuje zespół ds. realizacji projektu POIiŚ powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Włoszakowice, którego poszczególne piony monitorują proces budowlany pod względem technicznym, prawnym oraz finansowym.

Oprac. Rafał Jagodzik

Pełnomocnik ds. realizacji projektu POIiŚ

Sprawdź najnowsze wiadomości

Więcej aktualności