Nowe taryfy za dostawę wody i odbiór ścieków na terenie gminy Włoszakowice

Na podstawie art. 24 e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późniejszymi zmianami) informuję, że dnia 24 maja 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu decyzją nr WR.RET.070.172.2018.AR zatwierdziło nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Włoszakowice na okres 3 lat.

            Nowa taryfa zacznie obowiązywać po upływie 7 dni od ogłoszenia jej w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wysokość ceny i stawki opłaty za dostarczaną wodę w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy:

L.p.

Taryfowa

grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena w okresie od 1 do 12 m-ca obowiązywania taryfy

Jednostka

miary

netto

Z VAT

0

1

2

3

4

5

 

1

 

ZWM

 

 cena za dostarczoną wodę

 

3,28

 

3,54

 

zł/m3

 

opłata abonamentowa

 

3,50

 

3,78

 

zł/odb./m-c

2

ZWP

cena za dostarczoną wodę

4,06

4,38

zł/m3

 

L.p.

Taryfowa

grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena w okresie od 13 do 24 m-ca obowiązywania taryfy

Jednostka

miary

netto

Z VAT

0

1

2

3

4

5

 

1

 

ZWM

 

 cena za dostarczoną wodę

 

3,33

 

3,59

 

zł/m3

 

opłata abonamentowa

 

3,50

 

3,78

 

zł/odb./m-c

2

ZWP

cena za dostarczoną wodę

4,06

4,38

zł/m3

 

L.p.

Taryfowa

grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena w okresie od 25 do 36 m-ca obowiązywania taryfy

Jednostka

miary

netto

Z VAT

0

1

2

3

4

5

 

1

 

ZWM

 

 cena za dostarczoną wodę

 

3,33

 

3,59

 

zł/m3

 

opłata abonamentowa

 

3,50

 

3,78

 

zł/odb./m-c

2

ZWP

cena za dostarczoną wodę

4,06

4,38

zł/m3

 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy:

L.p.

Taryfowa

grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena w okresie od 1 do 12 m-ca obowiązywania taryfy

Jednostka

miary

netto

z VAT

0

1

2

3

4

5

 

 1

 

 

OŚM

 

 

1. cena za odprowadzone ścieki

 

6,13

 

6,62

 

zł/m3

 

2. opłata abonamentowa

 

3,50

 

3,78

 

zł/odb./m-c

 

 2

 

 

OŚB

 

 

1. cena za odprowadzone ścieki

 

6,13

 

6,62

 

zł/m3

 

2. opłata abonamentowa

 

3,50

 

3,78

 

zł/odb./m-c

 

 3

 

 

OŚP

 

 

1. cena za odprowadzone ścieki

 

9,77

 

10,55

 

zł/m3

 

2. opłata abonamentowa

 

3,50

 

3,78

 

zł/odb./m-c

 

 4

 

 

OŚS

 

 

1. cena za odprowadzone ścieki

 

8,12

 

8,76

 

zł/m3

 

2. opłata abonamentowa

 

3,50

 

3,78

 

zł/odb./m-c

 

L.p.

Taryfowa

grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena w okresie od 13 do 24 m-ca obowiązywania taryfy

Jednostka

miary

netto

z VAT

0

1

2

3

4

5

 

 1

 

 

OŚM

 

 

1. cena za odprowadzone ścieki

 

6,27

 

6,77

 

zł/m3

 

2. opłata abonamentowa

 

3,50

 

3,78

 

zł/odb./m-c

 

 2

 

 

OŚB

 

 

1. cena za odprowadzone ścieki

 

6,27

 

6,77

 

zł/m3

 

2. opłata abonamentowa

 

3,50

 

3,78

 

zł/odb./m-c

 

 3

 

 

OŚP

 

 

1. cena za odprowadzone ścieki

 

9,86

 

10,64

 

zł/m3

 

2. opłata abonamentowa

 

3,50

 

3,78

 

zł/odb./m-c

 

 4

 

 

OŚS

 

 

1. cena za odprowadzone ścieki

 

8,29

 

8,95

 

zł/m3

 

2. opłata abonamentowa

 

3,50

 

3,78

 

zł/odb./m-c

 

L.p.

Taryfowa

grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena w okresie od 25 do 36 m-ca obowiązywania taryfy

Jednostka

miary

netto

z VAT

0

1

2

3

4

5

 

 1

 

 

OŚM

 

 

1. cena za odprowadzone ścieki

 

6,47

 

6,98

 

zł/m3

 

2. opłata abonamentowa

 

3,50

 

3,78

 

zł/odb./m-c

 

 2

 

 

OŚB

 

 

1. cena za odprowadzone ścieki

 

6,47

 

6,98

 

zł/m3

 

2. opłata abonamentowa

 

3,50

 

3,78

 

zł/odb./m-c

 

 3

 

 

OŚP

 

 

1. cena za odprowadzone ścieki

 

10,47

 

11,30

 

zł/m3

 

2. opłata abonamentowa

 

3,50

 

3,78

 

zł/odb./m-c

 

 4

 

 

OŚS

 

 

1. cena za odprowadzone ścieki

 

8,51

 

9,19

 

zł/m3

 

2. opłata abonamentowa

 

3,50

 

3,78

 

zł/odb./m-c

 

Charakterystyka poszczególnych grup taryfowych:

L.p.

Taryfowa grupa

odbiorców usług

Charakterystyka taryfowej grupy

odbiorców usług

0

1

2

1.

Zaopatrzenie w wodę  ( ZW ) :

1.1.

Budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, placówki usługowo-handlowe, zakłady przemysłowe i pozostali odbiorcy usługi

ZWM

Odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia na cele socjalno-bytowe, na potrzeby produkcji i inne.

Odbiorcy rozliczani za ilość zużytej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub o wskazania wodomierzy zainstalowanych w lokalach.

1.2.

Instytucje  użyteczności publicznej

ZWP

Odbiorcy wody pobranej do celów przeciwpożarowych oraz zraszania publicznych terenów zielonych.

Odbiorcy rozliczani za ilość zużytej wody w oparciu o miesięczne tabelaryczne sprawozdania.

2.

Odprowadzanie ścieków  ( OŚ ) :

2.1.

Budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne

OŚM

Odbiorcy usług odprowadzający ścieki komunalne.

Odbiorcy usług rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków określoną na podstawie wodomierza głównego i dodatkowego określającego ilość wody bezpowrotnie zużytej.

2.2.

Instytucje użyteczności publicznej, placówki usługowo-handlowe i pozostali odbiorcy usługi nie wymienieni w pkt.2.3. i 2.4.

OŚB

Odbiorcy usług odprowadzający ścieki komunalne.

Odbiorcy usług rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków określoną na podstawie wodomierza głównego i dodatkowego określającego ilość wody bezpowrotnie zużytej.

 

2.3.

 

 

 

 

 

Zakłady przetwórstwa  rolno-spożywczego,

zakłady przemysłowe,

myjnie samochodowe

OŚP

Odbiorcy usług odprowadzający inne ścieki komunalne.

Odbiorcy usług rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków określoną na podstawie zużytej wody ustalonej w oparciu o wskazanie wodomierza głównego.

2.4.

Budynki letniskowe, budynki mieszkalne użytkowane sezonowo, ośrodki wczasowe, placówki usługowo-handlowe, gastronomiczne działające sezonowo.

OŚS

Odbiorcy usług odprowadzający ścieki komunalne w okresie sezonu letniego.

Odbiorcy usług rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków określoną na podstawie wodomierza głównego i dodatkowego określającego ilość wody bezpowrotnie zużytej.

Sprawdź najnowsze wiadomości

Więcej aktualności